Ajuntament de Xirivella::Galeria empresarial de la Província de València

Resolució de 28 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades al Programa de foment d'ús del treball autònom.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22328&version=amp

Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Objecte:
La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del Programa de foment del treball autònom, que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Quantia:
La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:
a) Persones desocupades en general: 2.500 euros
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.
Els imports establits en les lletres a, b i c s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà iniciarà el dia 22/03/2022, i finalitzarà el 30/06/2022.

Condicions per a la concessió de la subvenció:
La concessió de la subvenció requerirà:
a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2022. 
b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.
c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
d) No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.
f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.
g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

En la Agència Desenvolupament Local del Ayutament de Xirivella es troba el Punt d'Atenció a l'Emprenedor, des del qual es presten serveis d'informació i assessorament als emprenedors en les seues iniciatives empresarials, i també se'ls inicia el tràmit administratiu de constitució d'empreses a través del Document Únic Electrònic (DUE).


Es pot sol·licitar cita prèvia per a atenció personalitzada en:

Agència de Desenvolupament Local

Punt d'Atenció a l'Emprenedor

Centre Cívic Ernest Lluch
C. de Montealegre 6. 46950 Xirivella
Tfo: 96 383 64 24