Resolució de 20 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases i es convoca per a l'exercici 2022 el Programa ’Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses’, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22182&version=amp

Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent als membres de societats civils i de comunitats de béns. 

Objecte:
La convocatòria té per objecte establir les bases i convocar per a l'exercici 2022 el Programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat – emprenedoria i microempreses”, pel qual es fomenta l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així com l'emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i Resiliència. .

Quantia:
L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària. 

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d'octubre de 2022. 

Condicions per a la concessió de la subvenció:
- No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

-Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els qui operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000 del Consell.

La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2022. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037).

b) Mantindre la inscripció en *LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.
c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

e) Complir almenys una de les següents condicions:
1) desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'Annex;

2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» 

 


Es pot sol·licitar cita prèvia per a atenció personalitzada en:

Agència de Desenvolupament Local.

Punt d'Atenció a l'Emprenedor
Centre Cívic Ernest Lluch
C. de Montealegre 6. 46950 Xirivella
Tfo: 96 383 64 24

En la Agència Desenvolupament Local del Ayutament de Xirivella es troba el Punt d'Atenció a l'Emprenedor, des del qual es presten serveis d'informació i assessorament als emprenedors en les seues iniciatives empresarials, i també se'ls inicia el tràmit administratiu de constitució d'empreses a través del Document Únic Electrònic (DUE).