Ajuntament de Xirivella::Galeria empresarial de la Província de València

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 251

29-11-2021 FIRETA DE NADAL I TAPES AL MERCAT

La 'Fireta de Nadal i Tapes al Mercat', un esdeveniment que té per finalitat fomentar l'activitat econòmica i social del municipi, dins de la campanya nadalenca,  que afavoreix la creació de sinergies entre sectors i genera experiències amb la ciutadania que contribueixen al reconeixement dels dos.

Tot gira al voltant del Mercat Municipal, i tant el Mercat com la plaça es converteixen en espai de trobada en el qual conviuen, igual que en la vida quotidiana del municipi, diferents agents i propostes.

Bases Fireta

Instància sol·licitud Fireta

Termini presentació de sol·licituds: 6 de desembre de 2021

https://sede.xirivella.es/ficha-procedimiento/111

més informació: afic@xirivella.es

22-10-2021 Pla Resistir tercera convocatòria Xirivella

Publicat en el BOP de hui 22/10/2021

Termini 7 dies naturals (del 23 fins al 29 d'octubre de 2021)

Beneficiaris:

Persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l'Annex I de la convocatòria que exercisquen l'activitat en el terme municipal de Xirivella i que no hagen sigut beneficiàries de les ajudes del Pla Resistir, procedents d'aquest o d'un altre ajuntament.

Els imports de les ajudes seran:
a) Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona autònoma o *microempresacon un màxim de 10 persones treballadores, en els sectors identificats en l'Annex I.
b) Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones autònomes en els sectors identificats en la convocatòria.

Presentació per seu electrònica: clique ací

18-10-2021 Nit de Tapes al Mercat Municipal

Encurtidos y salazones Juanma

Pescados Ade2

Pa i dolços Pepa

 

13-07-2021 DOCUMENTACIÓ AJUDES PARÈNTESI

1.- Si és persona jurídica: Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas aportarà formulari relatiu a la representació.

2.- Si és persona Física DNI per les dues cares, o NIE acompanyat del passaport.

3.- Si és Empresa DNI per les dues cares del representant o NIE acompanyat del passaport i el CIF de l'empresa.

4.- Certificat actualitzat de Situació Censal.

5.- Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020, en cas de tindre treballadors al seu càrrec.

6.- Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

7.- Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.

8.- Annex IV. Compte justificatiu. No oblide emplenar l'apartat “Justificació de la necessitat de l'ajuda i destí d'aquestes”.

9.- Presentar les Factures justificatives de les despeses al costat dels justificants bancaris del pagament.

10- Annex Representació: Només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

 

Important!!!!: - Abans de remetre la sol·licitud revise si està tot correcte i signat.

- Recorden que les ajudes estan subjectes a “concurrència competitiva”

12-07-2021 Segona Convocatòria AJUDES PARÈNTESI

El dilluns, 12 de juliol, s’obri el termini de sol·licitud de la segona convocatòria de les Ajudes Parèntesi incloses en el Pla Resistir. Són ajudes adreçades a les microempreses i persones autònomes més perjudicades per les restriccions imposades durant la pandèmia

 Dotada amb 318.983 euros, la segona convocatòria s’obri a autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors que no es beneficiaren en la primera convocatòria

 En el cartell adjunt teniu informació addicional sobre els sectors beneficiats i les quantitats que corresponen a cada sol·licitud

 El termini de sol·licitud estarà obert fins el 30 de juliol i les ajudes s’atorgaran per ordre d’entrada

  Ací teniu les bases de la convocatòria on podeu consultar les condicions i les activitats econòmiques beneficiàries

 I ací trobareu tota la informació, el formulari de sol·licitud i el portal electrònic per a tramitar-la:

 Si teniu dubtes, telefoneu a l’Agència de Desenvolupament Local: 96 383 64 24

19-01-2021 Mesures d'urgència- 21 de gener 2021

❌ Tancament de bars, restaurants, cafeteries i altres establiments d'oci. Només es permetrà el servei de menjar per a emportar, siga distribuït al local o per repartidors 

❌ Tancament del comerç a partir de les 18 h de la vesprada, a excepció els establiments d’alimentació, farmàcies i els essencials 

❌ Tancament de les instal·lacions esportives públiques i privades 

❌ Tancament de bingos, casinos, salons recreatius i cases d'apostes 

⏳ Estes mesures entren en vigor a les 00 hores del dijous, 21 de gener

08-01-2021 Ajudes 2021 en matèria de comerç, consum i artesania.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 11 de gener fins al dia 1 de febrer de 2021 (tots dos inclusivament).

AVALEM COMERÇ

Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.

Informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
. Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
. Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.


AVALEM ARTESANIA

Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per part de les beneficiàries que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (D.C.A) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

Són els següents i l'ajuda per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros. En el cas en què la persona artesana participe, i sol·licite suport per a això, en un certamen fora del territori espanyol aquest límit serà de 7.500 euros:

– Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

– Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.

– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, en el seu cas.

– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

Informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=382&version=amp

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes (en queden excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment):
- Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
- I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o d'un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesana

 

EMPRENEM COMERÇ

Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment deurà, en el seu cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. L'ajuda, per establiment, serà de fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

– Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.

– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, en el seu cas, online.

– Despeses de lloguer de local reportats fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1.Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
- IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
. Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

 

AVALEM MERCATS

Les beneficiàries sent micropimes que exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del *CNAE o en el grup 663 de l'IAE, per a la venda en mercats de venda no sedentària si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, complint en aquest cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros per beneficiària en un termini de 5 anys.

Informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19928&version=amp

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. Que siguen micropimes i exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.